ترجمه مقاله Assessment of the frequency of sperm annulus defects in a large cohort of patients presenting asthenozoospermia

ترجمه مقاله Assessment of the frequency of sperm annulus defects in a large cohort of patients presenting asthenozoospermia

ترجمه مقاله Assessment of the frequency of sperm annulus defects in a large cohort of patients presenting asthenozoospermia

این فایل یک فایل ترجمه فارسی با متنی روان و تایپ شده به صورت فایل PDF در 7 صفحه است. ترجمه کاملا تخصصی و توسط یک جنین شناس انجام شده است. 


خرید آنلاین